مسیر تکامل آموزه هایم

 

چون بمیرم- ای نمی دانم که – باران کن مرا
در مسیر خویشتن از ره سپاران کن مرا

خاک و باد و آتش و آبی کز آن بسرشتی ام
وا  مگیر از من روان در روزگاران کن مرا

 آب را گیرم به قدر قطره ای در نیم روز
برگیاهان در کویری بار و باران کن مرا

مشت خاکم را به پابوس شقایق ها ببر
وین چنین چشم و چراغ نو بهاران کن مرا

باد را هم رزم توفان کن که بیخ ظلم را
 بر کند از خاک و باز از بی قراران کن مرا

 زا آتشم شور و شراری در عشاق نه
 زین قبل دل گرمی انبوه یاران کن مرا

خوش ندارم زیر سنگی جاودان خفتن خموش
هر چه خواهی کن ولی از رهسپاران کن مرا

  (شفیعی کدکنی)

 

مسیر تکامل آموزه هایم :

پیش نویسی از سیر خط تکامل اندیشه هایم و یادگیری ها ،در مسیر زندگی شخصی و حرفه ی ،برای اینکه این مسیر را به درستی در آینده پایش نماییم، باید بتوانم درست آن را ترسیم کنم .بخش ها و نوشته ها ی این برگه به مرور تکمیل خواهد شد .

1- مسیر  حرفه ای : پیش نیاز داشتن  یک راهنما در مسیر زندگی 

2- نقشه راه یادگیری : پیش نیاز داشتن  ابزار مناسب در مسیر زندگی .

مسیر توسعه مهارتهای فردی 

سایت https://www.timecamp.com (سایتی جهت برنامه ریزی در زمان ).

یوتاپپ 

3- نقشه تکامل اندیشه هایم : پیش نیاز بازنگری در نتایج راه مسیر زندگی. 

آموزش مهارت اندیشیدن 

   4- نقدی بر اندیشه های خود : پیش نیاز تکامل اندیشه در مسیر زندگی .

 

 

0